Nabídka služeb

STK Blovec
 1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel
 2. Technické kontroly vozidel
 3. Technické kontroly staveb vozidel
 4. Technické kontroly prestaveb silničních vozidel
 5. Evidenční kontroly silničních vozidel
 6. Pravidelné měrení emisí

1. Pravidelné technické prohlídky silničních vozidel

Silniční vozidla podléhají dle §39 zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelným technickým prohlídkám. Naše služba pro zákazníka spočívá v provedení této povinné pravidelné prohlídky a následném vyhotovení dokladu o technickém stavu vozidla, vyznačení data platnosti technické způsobilosti do technického průkazu vozidla a vylepení kontrolní nálepky na RZ vozidla.

Doklady, které je nutné predložit pred provedením pravidelné technické prohlídky:

 • technický průkaz vozidla (NE kopii !!!)
 • osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz)
 • doklady o provedení měrení emisí motoru silničního vozidla ( jen u motorových vozidel, NE u motocyklu pri pohotovostní hmotnosti do 400kg )
  • osvědčení o měrení emisí ( růžová kartička )
  • protokol o měrení emisí NE starší 30-ti dnů. (Pri starším datu měrení emisí bude platnost technické způsobilosti vyznačena pouze do doby platnosti měrení emisí !!)
 • platnou revizi plynového zarízení (jen u vozidla prestavěného na alternativní pohon plynem LPG, CNG)
Silniční vozidlo Doba od první registrace Doba periodických prohlídek
Osobní automobil do 9 osob 4 roky 2 roky
Nákladní automobil do 3,5t celkové hmotnosti 4 roky 2 roky
Motocykl o obsahu mot. do 50ccm nebo konstr. rychlosti do 50km/hod 6 let 4 roky
Motocykl o obsahu mot. nad 50ccm nebo konstr. rychlosti nad 50km/hod 6 let 4 roky
Prívěs do 750 kg celkové hmotnosti bez nájezdové brzdy 6 let 4 roky
Prívěs nad 750 kg celk. hmotnosti nebo s nájezdovou brzdou 4 roky 2 roky
Vozidla s právem přednosti jízdy (s modrým majákem) 1 rok 1 rok
Vozidla taxi a autopůjčovny 1 rok 1 rok

Nahoru


2. Technické kontroly vozidel

dovezených ze zahraničí pred schválením do provozu v čR

Silniční vozidla dovezená ze zahraničí podléhají dle §34, zák. 56/2001Sb. schválení technické způsobilosti. Technickou způsobilost jednotlivě dovezeného silničního vozidla schvaluje okresní úrad na základě písemné žádosti. Príslušným je okresní úrad, v jehož územním obvodu má žadatel trvalý pobyt nebo sídlo. Naše služba pro zákazníky spočívá v celkové technické kontrole dovezeného vozidla a kontrole všech dokladů dle § 34, odst.3, zák. 56/2001 Sb. a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení dovezeného vozidla na príslušném úradě.

Doklady, které je nutné predložit pred provedením technické kontroly:

 • Technický průkaz ze země původu vozidla nebo jeho ověrenou kopii (u staršího vozidla)
 • COC list ze země původu vozidla nebo jeho ověrenou kopii (u nového vozidla)
 • Doklad o vyrazení vozidla z registru jiného státu pokud již bylo registrováno (nahrazuje JCD vydané celním úradem na území ČR)

Nahoru


3. Technické kontroly staveb vozidel

Stavbou (výrobou) jednotlivého vozidla se rozumí dle §29, zák. 56/2001Sb.výroba nejvýše pěti kusů jednoho typu silničního vozidla podle vlastní konstrukce nebo s využitím systému vozidla, konstrukční části nebo samostatného technického systému, na něž byla vydány rozhodnutí o schválení typu. Naše služba pro zákazníka tedy obnáší celkovou technickou kontrolu stavěného vozidla a vypracování technického a evidenčního protokolu nutného pro schválení vyrobeného vozidla na príslušném úradě.

Doklady, které je nutné predložit pred provedením technické kontroly:

 • Povolení stavby jednotlivého vozidla vystavené okresním úradem
 • Všechny další podklady určené v povolení ke stavbě vozidla

Nahoru


4. Technické kontroly prestaveb silničních vozidel
(včetně prestavby na pohon plynem LPG a, CNG, mimo hromadné schválení)

Prestavbou vozidla, které je již provozováno se dle §17, vyhl. 301/2001 rozumí změna některé jeho podstatné části mechanismu nebo konstrukce, nebo taková úprava vozidla, pri níž došlo ke změně:

 • podvozkové části, hmotnosti, kategorie vozidla, rozměru a obsaditelnosti, druhu a užití vozidla, rízení vozidla nebo systému brzd
 • druhu pohonu motoru (změna druhu pohonných hmot)
 • typu motoru
 • druhu karosérie nebo nástavby
Doklady, které je nutné predložit pred provedením technické kontroly:
 • Povolení okresního úradu k prestavbě vozidla
 • Všechny další podklady určené v povolení k prestavbě vozidla

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové technické kontrole prestavěného vozidla a vypracování technického protokolu nutného pro schválení prestavěného vozidla na príslušném úradě.

Nahoru


5. Evidenční kontroly silničních vozidel

Evidenční kontrola vozidla je kontrola všech identifikačních znaků vozidla zapsaných v technickém průkazu a porovnání se skutečným stavem identifikátorů na vozidle.Jedná se o kontrolu : registrační značky, typu motoru, výrobního čísla podvozku (karoserie), odchylek v provedení vozidla, barvy vozidla, doplòkových značek a nálepek.

Zákon 56/2001 SB. ukládá každému držiteli silničního vozidla povinnost provedení evidenční kontroly a následné srovnání údajů v TP vozidla s elektronickou podobou TP v databázi registru silničních vozidel okresního úradu.(vylepení stríbrné nálepky na zadní registrační značku vozidla). Nejpozději však do 30.6.2004 !!! Protokol o provedení evidenční kontroly je nutný i pri prihlášení vozidla do registru a každé změně v oblasti identifikačních znaků.

Naše služba pro zákazníka spočívá v celkové kontrole identifikačních znaků vozidla a vypracování evidenčního protokolu.

Doklady, které je nutné predložit pred provedením evidenční kontroly:

 • Technický průkaz vozidla (NE kopii!!!)

Nahoru


6. Pravidelné měrení emisí
u všech typů spalovacích motorů (benzínové, dieselové, na pohon LPG, CNG)

Silniční motorová vozidla evidovaná podléhají dle §41 zákona č. 56/2001 Sb. o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích pravidelnému měrení emisí. (mimo motocykl jehož provozní hmotnost je nižší než 400 kg).Tuto službu nutnou pred provedením pravidelné technické prohlídky provádějí pro naše zákazníky Stanice měrení emisí umístěné v objektech nebo areálu našich STK.

Doklady, které je nutné predložit pred provedením pravidelného měrení emisí:

 • technický průkaz vozidla nebo osvědčení o registraci vozidla (malý technický průkaz - NE kopii !!!)
 • osvědčení o měrení emisí ( růžová kartička ), byla-li již vystavena pri minulém měrení emisí

Nahoru